Pacientų kreipimosi ir priėmimo į ligoninę tvarka

Išrašas iš:

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS,

PATVIRTINTA:

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus

2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V1-171

 

2. Pacientų kreipimosi ir priėmimo į ligoninę tvarka.

2.1. Ligoninė teikia stacionarines ir ambulatorines, būtinąsias ir planines, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF), kitų finansavimo šaltinių bei mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

2.2. Norėdami gauti informaciją apie Ligoninėje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti, juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu arba žodžiu kreiptis į Ligoninės administraciją, ryšių su visuomene specialistus, skyrių vedėjus bei gydančius gydytojus.

2.3. Atvykęs pacientas pirmiausiai turi kreiptis į Ligoninės 1-ąjį priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių / 2-ąjį priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių / Akušerijos ir ginekologijos priėmimo–skubiosios pagalbos, nėštumo patologijos ir konsultacijų skyrių, Vaikų priėmimo skubiosios pagalbos, intensyviosios terapijos ir konsultacijų skyrių:

2.3.1. planine tvarka dėl dienos chirurgijos paslaugų, teikiamų 1-ame dienos chirurgijos skyriuje (Antakalnio g. 57), atvykę pacientai turi kreiptis į šio skyriaus registratūrą;

2.3.2. planine tvarka dėl dienos chirurgijos paslaugų, teikiamų 2-ame dienos chirurgijos skyriuje (Antakalnio g. 124), atvykę pacientai turi kreiptis į 2-ąjį priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių;

2.3.3. planine tvarka dėl ginekologijos dienos chirugijos paslaugų, teikiamų Ginekologijos skyriuje, atvykusios pacientės turi kreiptis į Akušerijos ir ginekologijos priėmimo– skubiosios pagalbos, nėštumo patologijos ir konsultacijų skyriaus registratūrą.

2.4. Atvykęs pacientas į priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius ir/ar registratūras, turi pateikti pasą ar kitą jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vaikai – gimimo liudijimą), atvykę su siuntimu – Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (siuntimas gali būti pateikiamas elektroniniu būdu), forma Nr. 027/a (toliau – siuntimas). Asmenys, apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES šalys), savo draustumui įrodyti pateikia Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – ESDK), ESDK pakeičiantį sertifikatą arba struktūrizuotą elektroninį dokumentą (toliau – SED) S045, kurie suteikia teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas ir būtinus kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones (toliau – MPP). Kitų užsienio šalių piliečiams, asmenims be pilietybės Ligoninė teikia tik mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant ir būtinąją pagalbą.

2.5. Nedrausti asmenys ar asmenys be siuntimo, kreipęsi ne dėl būtinosios pagalbos, už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas moka Ligoninės direktoriaus patvirtintame mokamų paslaugų kainyne nustatyto dydžio mokestį.

2.6. Pacientas, atvykęs planine tvarka, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą siuntimą (siuntimas gali būti atsiųstas elektroniniu būdu). Gydytis į stacionarą pacientus turi siųsti ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos po visiško ištyrimo, kai panaudotos visos galimybės tirti ir gydyti ambulatoriškai, arba stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos po atitinkamo gydymo, jei būtina jį tęsti kitoje gydymo įstaigoje.

2.7. Pacientų konsultacijos ir jų hospitalizavimas į stacionaro skyrius vyksta ligoninės direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka.

2.8. Jei pacientui reikia suteikti būtinąją pagalbą, ji teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintais teisės aktais bei Ligoninės vidaus dokumentais, reglamentuojančiais būtinosios pagalbos teikimą. Būtinoji medicinos pagalba pacientui turi būti suteikta ir neturint asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduoto siuntimo. Indikacijas būtinosios medicinos pagalbos teikimui nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas. 1-ajame priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje / 2-ajame priėmimo skubiosios pagalbos skyriuje / Akušerijos ir ginekologijos priėmimo–skubiosios pagalbos, nėštumo patologijos ir konsultacijų skyriuje, Vaikų priėmimo-skubiosios pagalbos, intensyviosios terapijos ir konsultacijų skyriuose dirbantis personalas užtikrina būtinosios medicinos pagalbos teikimą visą parą.

2.9. Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose pacientą apžiūrėjęs gydytojas nusprendžia, ar reikia jį hospitalizuoti ar nukreipti į kitą gydymo įstaigą, kur jam būtų suteikta reikiama pagalba (jei ligoninėje tokia pagalba neteikiama), ar pacientui priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose teikti stebėjimo paslaugą, ar, atlikus tyrimus ir/ar paskyrus gydymą, jį galima išleisti į namus tolesniam ambulatoriniam gydymui. Apie priimtą sprendimą gydytojas informuoja pacientą (jo atstovą).

2.10. Draudžiama paguldyti į stacionarinę įstaigą asmenį be jo sutikimo.

2.11. Draudžiama paguldyti į stacionarinę įstaigą nepilnametį ar neveiksnų asmenį be jo įstatyminių atstovų sutikimo.

2.12. Paciento ar jo įstatyminių atstovų sutikimo nereikia:

2.12.1. kai yra grėsmė asmens gyvybei ir jis pats dėl to negali tokio sutikimo duoti; 2.12.2. kai yra grėsmė nepilnamečio ar neveiksnaus asmens gyvybei, o jo įstatyminių atstovų negalima greitai surasti;

2.12.3. kitais įstatymų numatytais atvejais.

2.13. Skubaus asmens paguldymo į įstaigą tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministras.

 

 PRIEDAS.

ĮSTAIGŲ, SU KURIOMIS GALIOJA SUTARTYS DĖL ŠEIMOS GYDYTOJO PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIŲ ĮSTAIGŲ NEDARBO METU, SĄRAŠAS (atnaujintas 2023-08-22)

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt