bendrasis duomenu apsaugos reglamentas copy

Duomenų privatumo pranešimas pacientams

Jūsų duomenų valdytojas: Viešoji įstaigaVilniaus miesto klinikinė ligoninė (Antakalnio g. 57 10207 Vilnius, įstaigos kodas 302692454, tel. (8 5) 234 4267, el. paštas info@vmkl.lt).

Jūsų duomenų saugumo užtikrinimas yra mūsų prioritetas.

Mes Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė esame įsipareigoję dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme Jūsų duomenis ir tvarkytumėme juos tik taip, kaip nustatyta teisės aktuose. Mūsų darbuotojus saisto profesinė pareiga užtikrinti pacientų konfidencialumą.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

 • Mes turime naudoti Jūsų asmens duomenis bei duomenis apie Jūsų sveikatos būklę, kad galėtumėme suteikti prašomas medicinos paslaugas, taip pat, kad galėtume Jus identifikuoti, ir atlikti kitas būtinas procedūras numatytas teisės aktuose.
 • Jūsų asmens duomenys, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis, gali būti teikiami tretiesiems asmenims: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms, Sveikatos apsaugos ministerijai ir jai pavaldžioms įstaigoms, Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, teritorinėms ligonių kasoms, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, VĮ Registrų centrui, VšĮ Valstybiniam patologijos centrui, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui, Teismui, Ikiteisminio tyrimo institucijoms, Radiacinės saugos centrui, Savivaldybėms ir joms pavaldžioms įstaigoms, sveikatos priežiūros įstaigoms, draudimo kompanijoms ir kitiems asmenims, kuriems teikti šiuos duomenis Ligoninę įpareigoja teisės aktai. taip pat asmenims, kuriems teikti duomenis išreiškėte sutikimą.
 • Mes pasitelkiame trečiuosius asmenis, kurie tvarko viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės valdomus asmens duomenis pagal viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės nurodymus, laikantis konfidencialumo ir vadovaujantis sudarytomis paslaugų teikimo sutartimis.

Pagal duomenų apsaugos teisės aktus Jūs turite toliau nurodytas teises:

 • Teisę reikalauti susipažinti su asmens duomenimis. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę žinoti, jog tvarkome Jūsų asmens duomenis, turite teisę peržiūrėti, kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome, ir reikalauti pateikti informaciją apie tai.
  • Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti arba papildyti, jei jie yra neteisingi ar neišsamūs.
  • Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę reikalauti esant tam tikroms aplinkybėms ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei nėra jokio teisinio pagrindo tuos duomenis toliau tvarkyti.
  • Teisę į ribotą asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad Jūs galite prašyti mūsų „blokuoti“ Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Pagrįstas Jūsų prašymas reikš, kad mes galėsime ir toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau negalėsime jų tvarkyti.
  • Teisę į duomenų perkeliamumą. Tai leidžia Jums peržiūrėti ir pakartotinai panaudoti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, savo reikmėms pas įvairius kitus paslaugų teikėjus. Atkreipiame dėmesį, kad Asmens duomenys bus saugomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 ir kitų teisės aktų patvirtintais terminais; Teisės aktuose nesant nustatytų duomenų saugojimo terminų, duomenys saugomi tol, kol duomenis tvarkyti būtina siekiant teisėtų Ligoninės ar duomenų subjektų tikslų.

 • Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos Bendrojo duomenų apsaugos reglamente nustatytais pagrindais.

Kilus klausimams:

Kilus klausimų, susijusių su paciento asmens duomenų tvarkymu, taip pat siekiant įgyvendinti Paciento teises, prašome kreiptis į Ligoninę adresu Antakalnio 57, Vilnius, LT-10207 Vilnius, telefonu (8 5) 234 3876, el.p. duomenu.sauga@vmkl.lt.

Kai paciento duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, pacientas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; el. paštas ada@ada.lt.

NUORODA Į BENDRĄJĮ DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTĄ

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

 

 

 

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt