Korupcijos prevencijos programos VšĮ Vilniaus m. klinikinėje ligoninėje priemonių planas 2017-2019 m.

 

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 M. PROGRAMOS

PRIEMONIŲ PLANAS

PATVIRTINTA

VšĮ Vilniaus miesto klinikinės

ligoninės direktoriaus

2014-02-25 įsakymu Nr.V1-58

(viešosios įstaigos Vilniaus miesto

klinikinės ligoninės direktoriaus

2017 m. sausio 2 d.

įsakymo Nr.V1-1 redakcija)

 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Įvykdymo laikas Atsakingas asmuo
1. Sąlygų darbuotojams, kitiems piliečiams anonimiškai pranešti Ligoninės vadovybei savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos sudarymas nuolat Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai, direktoriaus pavaduotojas medicinai, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo padalinių vadovai
2. Pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje priemonių analizavimas nuolat Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo darbo grupės nariai
3. Ligoninėje patvirtintų tvarkų, procedūrų tobulinimas nuolat Vidaus medicininio audito tarnybos viršininkas, direktoriaus pavaduotojas medicinai, direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo padalinių vadovai
4. Informacijos apie asmenų dirbančių Ligoninėje ir padariusius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas skelbimas Ligoninės internetinėje svetainėje nuolat

Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo darbo grupės nariai, Ryšių su visuomene atstovas

5. Informacijos apie Ligoninėje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą rinkimas, pacientų skundų nagrinėjimas nuolat Direktoriaus pavaduotojas medicinai, Vidaus medicininio audito tarnybos vadovas
6. Darbuotojų mokymų korupcijos prevencijos klausimais organizavimas 1 (vieną) kartą per metus Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo darbo grupės nariai
7. Skaidrių viešųjų pirkimų konkursų vykdymas nuolat Viešųjų pirkimų komisijų pirmininkai, nariai
8. Tikslingas prekių, nupirktų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondų lėšų, panaudojimas nuolat Ligoninės ir Antakalnio filialo skyrių vedėjai, padalinių vadovai, materialiai atsakingi asmenys
9. Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano skelbimas Ligoninės ir Antakalnio filialo interneto svetainėse 2017 m. sausio mėn. Ryšių su visuomene atstovas
10. Bendradarbiavimas ir keitimasis informacija su institucijomis, vykdančiomis korupcijos prevenciją ir kontrolę

nuolat

Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo darbo grupės nariai
11. Lankstinukų pacientams korupcijos prevencijos klausimais parengimas 1 (vieną) kartą per metus Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo darbo grupės nariai
12. Informacijos apie mokamas paslaugas, jų apmokėjimo tvarką, už kokias paslaugas neturi būti mokama skelbimas ligoninės internetinėje svetainėje ir ligoninės skyrių skelbimų stenduose nuolat Ryšių su visuomene atstovas
13. Korupcijos prevencijos programos Ligoninėje ir Antakalnio filiale peržiūrėjimas ir atnaujinimas pagal poreikį Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo darbo grupės nariai
14. Padalinių vadovai 1 (vieną) kartą per metus organizuoja skyriaus darbuotojų susirinkimą korupcijos prevencijos tema, primindami korupcijos prevenciją reglamentuojančius teisės aktus 1 (vieną) kartą per metus Padalinių vadovai
15. Ligoninės direktorius 1 (vieną) kartą per ketvirtį kassavaitinės rytinės konferencijos metu primena darbuotojams teisės aktus reglamentuojančius korupcijos prevenciją 1 (vieną) kartą per ketvirtį Direktorius

 

 

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

Korespondenciją siųsti Antakalnio g. 124, Vilnius 10200  spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt