VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

 

PATVIRTINTA

viešosios įstaigos Vilniaus miesto

klinikinės ligoninės direktoriaus

2016 m. kovo 22 d.

 įsakymu Nr.V1- 72   

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja, kaip privalo elgtis įstaigos darbuotojai, susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba gavę apie tai informacijos.   

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

2.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai – asmens sveikatos priežiūros specialistai, turintys licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jas teikiantys, asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) registratūros darbuotojai, ASPĮ administracijos darbuotojai.

2.2. ASPĮ administracijos darbuotojai – ASPĮ vadovas, ASPĮ darbuotojas, vadovo įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.   

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Taisyklių laikimasis privalomos visiems ASPĮ darbuotojams.

 

II SKYRIUS

ASPĮ DARBUOTOJO VEIKSMAI, SUSIDŪRUS SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA

4. Pacientui (jo artimiesiems ar kitiems pacientui atstovaujantiems asmenims) (toliau – pacientas) atliekant veiksmus, kurie galėtų būti traktuojami kaip kyšio (toliau – kyšis) davimas, ASPĮ darbuotojas turi aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja kyšių davimo ir ėmimo, bei įspėti, kad už tokią veiką gresia atsakomybė. 

5. ASPĮ darbuotojas pacientui turi paaiškinti, kad bet koks siūlymas ar pažadas duoti kyšį taip pat gali būti traktuojamas kaip neteisėtas veiksmas ir už jį gresia atsakomybė.

6. ASPĮ darbuotojas turi išsamiai paaiškinti pacientui, kad už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

7. Jei pacientas, neatsižvelgdamas į ASPĮ darbuotojo prieštaravimą, paliko kyšį ir pasišalino iš ASPĮ darbuotojo faktinės darbo vietos ASPĮ, ASPĮ darbuotojas turi apie tai nedelsdamas informuoti ASPĮ vadovą ar ASPĮ darbuotoją, vadovo įgaliotą vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę (toliau – įgaliotas asmuo).

8. Įgaliotas asmuo turi pakviesti iš anksto tokiems atvejams nagrinėti ASPĮ vadovo įsakymu sudarytą komisiją, kuri turi atlikti  paciento palikto kyšio aprašymą ir apskaitą.

9. ASPĮ darbuotojas, kuriam buvo paliktas kyšis, turi pateikti rašytinį pranešimą ASPĮ vadovui, kuriame turi nurodyti vardą, pavardę, pareigas ir su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama  veika susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.). Pranešimas ASPĮ vadovui turi būti įteiktas tą pačią dieną.

10. ASPĮ vadovo pasirašytas pranešimas  apie galimą kyšio davimo faktą tą pačią dieną  el. paštu turi būti išsiųstas Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT). 

11. Jei pacientas nepaliko siūlyto kyšio, ASPĮ darbuotojas, kuriam buvo siūlytas kyšis, turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną ASPĮ vadovui pateikti rašytinį pranešimą, kuriame turi nurodyti visas su įvykiu susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.).

12. Apie Taisyklių 10 punkte nurodytus atvejus įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

III SKYRIUS

ĮGALIOTŲ ASMENŲ VEIKSMAI, GAVUS PACIENTO PRANEŠIMĄ APIE GALIMĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ

13. Jei pacientas asmeniui, atsakingam už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, įstaigoje pranešė apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ASPĮ, jis turi būti informuojamas, kad įgaliojimus tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas turi STT.

14. Apie šių Taisyklių 13 punkte nurodytą gautą informaciją ASPĮ vadovas (kai informaciją gauna ASPĮ darbuotojas atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę) ne vėliau kaip kitą darbo dieną el. paštu privalo pranešti STT.

15. Jei informacija buvo gauta anonimiškai ASPĮ pasitikėjimo telefonu, raštu, ASPĮ vadovas apie tokį įvykį turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoti STT.

16. Jei pacientas kreipėsi į asmenį atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą ASPĮ, nurodydamas, kad galimai provokuojamas atlikti korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nes, jo nuomone, vilkinamas  sveikatos būklės ištyrimas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, nepaskiriama operacijos atlikimo data ir t. t., jam turi būti pasiūloma  parašyti pareiškimą įgaliotam asmeniui.  Šis pareiškimas tiriamas ASPĮ nustatyta tvarka.

17. Apie 13, 15 ir 16 punktuose nurodytais atvejais gautus pacientų pranešimus asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

IV SKYRIUS

TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMAS ASPĮ

18. Informaciją apie Taisyklių įgyvendinimą ASPĮ darbuotojams teikia asmenys, atsakingi už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Pateikiant pasirašyti darbo sutartį naujai priimamiems darbuotojams kartu pateikiamos pasirašytinai susipažinti Taisyklės. 

20. Už Taisyklių nesilaikymą ASPĮ darbuotojams taikomos  poveikio priemonės teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

Parengė

Teisininkė Lina Voroneckienė

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

Korespondenciją siųsti Antakalnio g. 124, Vilnius 10200  spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt