VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės korupcijos prevencijos programa

 

Korupcijos prevencijos VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje programa

PATVIRTINTA
VšĮ Vilniaus m. klinikinės
ligoninės direktoriaus
2014-02-25  įsakymu Nr.V1-58,

2016 m. balandžio 13 d. Nr. VI-91

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencijos VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje (toliau – Ligoninė) programa (toliau – Programa) skirta prielaidoms nepagrįstam ir neteisėtam Ligoninės lėšų ir turto panaudojimui bei kitoms korupcijos apraiškoms išaiškinti ir šalinti.

2. Korupcija įvardijamas bet koks Ligoninės medicinos ar kitos srities darbuotojo elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau, ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

3. Programa parengta vadovaujantis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1262 „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014-2016 m. programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ,,Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 60-2877), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-942 „Dėl Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 139-6143; 2013, Nr. 9-376).

4. Programoje vartojamos sąvokos:

Korupcija – pasiūlymas, pažadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui už neteisėtą atlygį, kad būtų atliktos arba neatliktos to asmens pareigos arba kurstymas priimti kokią nors naudą kaip neteisėtą atlygį arba jos priėmimas už pareigų atlikimą arba neatlikimą.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

5. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

6. Programa įgyvendinama pagal Ligoninės Programos priemonių planą (toliau – Priemonių planas). Programos priemonės siejamos su socialinių, ekonominių, sveikatos sistemos valdymo problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos šaltinių, kartu ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves bei viešąjį interesą.

 

II. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ

7. Bendrosios korupcijos prielaidos Ligoninėje:

7.1. socialinės (santykinai maži darbuotojų atlyginimai ir pan.);

7.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, pakankamai dažnas jų keitimas, teisės aktų, reglamentuojančių tam tikras visuomeninių santykių sritis nebuvimas, nepakankamas savo teisių ir pareigų išmanymas);

7.3. institucinės (darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, nenoras ar baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje);

7.4. visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas; pacientų nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje).

8. Ligoninės veikloje galima išskirti tam tikras sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė. Duomenys apie Ligoninės veiklos sritis ir darbuotojus, kurių veikloje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, pateikti 1 lentelėje.

 

1 lentelė

Eil.
Nr.
Ligoninės veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas Ligoninės darbuotojai, kurių veikloje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė
1. Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas Ligoninės sveikatos priežiūros specialistai ir kitas medicinos personalas
2. Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkai, nariai
3. Veikla, susijusi su nedarbingumo pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimu Ligoninės sveikatos priežiūros specialistai ir kitas medicinos personalas
4. Mokamų ir apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientams Ligoninės sveikatos priežiūros specialistai ir kitas medicinos personalas
5. Registratūros vykdomas pacientų išankstinis registravimas ir priėmimas Registratūros darbuotojai
6. Vidaus administravimo veikla Administracijos darbuotojai
7. Ligoninės biudžeto lėšų racionalus panaudojimas Direktorius, Finansų ir ekonomikos tarnybos viršininkas
8. Konkursų eiti pareigas Ligoninėje organizavimas, kvalifikacijos reikalavimų asmenims, dirbantiems Ligoninėje, nustatymas, panaikinimas ar pakeitimas Personalo tarnybos darbuotojai, Administracijos darbuotojai

 

III. GALIMOS KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE PASEKMĖS

9. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius sveikatos sistemoje, tuo pačiu ir Ligoninėje, dėl ko gali:

9.1. sumažėti Ligoninės veiklos veiksmingumas, pablogėti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė;

9.2. atsirasti socialinė įtampa, sumažėti pacientų bei visuomenės pasitikėjimas Ligonine;

9.3. pablogėti viešojo administravimo kokybė ir užsimegzti farmacijos bei kitų įmonių, prekiaujančių medicinos prekėmis ir prietaisais, ryšiai su Ligoninės darbuotojais, atsirasti neoficiali sprendimų priėmimo sistema.

10. Atsižvelgiant į šias pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos pasireiškimo prielaidas, galima numatyti veiksmingas korupcijos prevencijos programos poveikio priemones.

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

11. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos Ligoninėje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę Ligoninės darbuotojų veiklą.

12. Programos uždaviniai:

12.1. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Ligoninėje. Aiškintis tikėtinas korupcijos pasireiškimo vietas, atskleisti jos priežastis ir sąlygas bei imtis konkrečių korupcijos prevencijos priemonių, teikti konkrečius siūlymus darbo organizavimui;

12.2. Atlikti vidaus tvarkomųjų dokumentų vertinimą antikorupciniu požiūriu ir, esant reikalui, juos koreguoti;

12.3. Nuosekliai aiškinti pacientams jų teises, informuojant apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, tinkamai organizuoti interesantų priėmimą, atliekant įvairias apklausas, visuomenės ir pacientų pareikštų pageidavimų analizę ir nustatytų trūkumų šalinimą;

12.4. Tobulinti Ligoninės struktūrą, vadovavimą padaliniams ir ryšius tarp jų;

12.5. Tiksliai vykdyti Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reguliuojančių Ligoninės veiklą, reikalavimus;

12.6. Užtikrinti informacijos apie mokamas paslaugas, jų apmokėjimo tvarką, už kokias paslaugas neturi būti mokama (apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų) skelbimą ligoninės internetinėje svetainėje ir ligoninės skyrių skelbimų stenduose;

12.7. Siekti pasitaikančių pažeidimų išaiškinimo, greito ir tikslaus jų ištyrimo ir adekvataus įvertinimo, viešai įvardijant nusižengusius asmenis, taikant jiems teisės aktuose numatytas priemones;

12.8. Skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;

12.9. Ugdyti antikorupcinę kultūrą Ligoninėje;

12.10. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą šios Programos priemonių plano (1 priedas) įgyvendinimo administravimą bei kontrolę;

12.11. Ginti paciento teises ir laisves, Ligoninės darbuotojų teises ir laisves, nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;

12.12. Programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų Ligoninėje.

V. VERTINIMO KRITERIJAI

13. Korupcija – integralus socialinis reiškinys, todėl tam tikras kovos su ja rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

13.1. korupcijos prevencijos (įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi; priemonių įgyvendinimo nustatytais terminais);

13.2. teisės pažeidimų tyrimo (ištirtų pažeidimų skaičiumi, pranešimų, skundų apie pažeidimus skaičiumi);

13.3. visuomenės švietimo ir paramos straipsnių spaudos leidiniuose, pranešimų konferencijose, seminaruose, darbo posėdžiuose skaičiumi;

13.4. šios veiklos rodikliu laikoma didesnė visuomenės parama, vykdant antikorupcijos priemones.

VI. SIEKIAMI REZULTATAI

14. Korupcijos prevencijos programa siekiama šių rezultatų:

14.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

14.2. padidinti nepakantumą korupcijai;

14.3. tobulinti korupcijos prevencijos Ligoninėje organizavimą;

14.4. pagerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Korupcijos prevencijos programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas Programos priemonių įgyvendinimo planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.

16. Korupcijos prevencijos programos nuostatos peržiūrimos kas dveji metai.

17. Korupcijos prevencijos programa, jei reikia, gali būti papildoma ir dažniau.

 

Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai dr. Gintautas Oleka

 

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

Korespondenciją siųsti Antakalnio g. 124, Vilnius 10200  spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt